12 lipca 2013 roku, z inicjatywy Porozumienia Autyzm Polska, którego członkiem jest także nasze stowarzyszenie, Sejm RP uchwalił Kartę Praw Osób z Autyzmem.

Sejm RP jednogłośnie przyjął uchwałą Kartę Praw Osób z Autyzmem. Dwa dni wcześniej podczas obrad Sejmu wszystkie kluby poparły projekt Uchwały.

Karta Praw Osób z Autyzmem jest to wierne, aczkolwiek dostosowane do polskich realiów tłumaczenie tekstu Karty Praw Osób z Autyzmem przyjętej przez Parlament Europejski w 1996 r. Historia prac nad uchwałą sięga poprzedniej – VI kadencji Sejmu, kiedy posłem wnioskodawcą był ś.p. Arkadiusz Rybicki, ówczesny przewodniczący Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu. Oto pełen tekst:

  

Karta Praw Osób z Autyzmem

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że osoby z autyzmem mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji.

Sejm stwierdza, iż oznacza to w szczególności:

1. PRAWO osób z autyzmem do możliwie niezależnego i w pełni wartościowego życia, pozwalającego na pełne rozwinięcie własnych możliwości, wykorzystanie szans życiowych i pełnienie ról społecznych;

2. PRAWO osób z autyzmem do adekwatnej, bezstronnej i dokładnej i przeprowadzonej w możliwie najwcześniejszym okresie życia diagnozy i opinii medycznej, pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej;

3. PRAWO osób z autyzmem do łatwo dostępnej, bezpłatnej i adekwatnej edukacji, dostosowanej do możliwości i potrzeb ucznia z autyzmem i pozwalającej na pełnienie ról społecznych, w tym szczególnie ról zawodowych;

4. PRAWO osób z autyzmem do pełnego uczestnictwa w procesie podejmowania wszelkich decyzji dotyczących ich przyszłości, także za pośrednictwem reprezentantów; w miarę możliwości ich życzenia powinny być uwzględniane i respektowane;

5. PRAWO osób z autyzmem do warunków mieszkaniowych uwzględniających specyficzne potrzeby i ograniczenia wynikające z ich niepełnosprawności;

6. PRAWO osób z autyzmem do wsparcia technicznego i asystenckiego niezbędnego do zapewnienia możliwie produktywnego życia, gwarantującego szacunek i możliwy poziom niezależności;

7. PRAWO osób z autyzmem do wynagrodzenia wykluczającego dyskryminację oraz wystarczającego do zapewnienia niezbędnego wyżywienia, odzieży, mieszkania, a także gwarantującego zaspokojenie innych koniecznych potrzeb życiowych;

8. PRAWO osób z autyzmem do uczestniczenia, w miarę możliwości bezpośrednio lub za pośrednictwem reprezentantów, w procesach tworzenia dla nich form wsparcia oraz tworzenia i zarządzania placówkami tak, aby były one dostosowane do ich specyficznych potrzeb;

9. PRAWO osób z autyzmem do odpowiedniego poradnictwa i usług dotyczących zdrowia fizycznego, psychicznego oraz zaspokojenia potrzeb duchowych, w tym również zapewnienia odpowiednich z uwagi na potrzeby i wybory osoby metod terapeutycznych i leczenia farmakologicznego;

10. PRAWO osób z autyzmem do odpowiedniego kształcenia i przygotowania zawodowego oraz zatrudnienia wykształcenia i szkolenia zawodowego wykluczającego dyskryminację i stereotypy; uwzględniających indywidualne zdolności, możliwości i prawo wyboru zainteresowanej osoby;

11. PRAWO osób z autyzmem do wsparcia w korzystaniu ze środków transportu w formie adekwatnej do ich potrzeb i możliwości;

12. PRAWO osób z autyzmem do wsparcia umożliwiającego uczestniczenie i korzystania z dóbr kultury, rozrywki, wypoczynku i sportu;

13. PRAWO osób z autyzmem do wsparcia umożliwiającego równy dostęp do usług publicznych oraz rozwijanie aktywności społecznej;

14. PRAWO osób z autyzmem do poszanowania intymności życia osobistego oraz do tworzenia pozbawionych przymusu związków z innymi osobami, w tym również związków małżeńskich;

15. PRAWO osób z autyzmem do bezpośrednich lub za pośrednictwem reprezentantów porad prawnych i usług adwokackich, a także do pełnej opieki prawnej i ochrony ustawowej;

16. PRAWO osób z autyzmem do egzystencji w warunkach odpowiednich do ich możliwości i potrzeb, w szczególności do egzystencji pozbawionej lęku i poczucia zagrożenia związanego z nieuzasadnionym umieszczeniem w szpitalu psychiatrycznym albo w innych instytucjach ograniczających swobodę i wolność osobistą;

17. PRAWO osób z autyzmem do ochrony przede nadużyciami, przemocą fizyczną i zaniedbaniem;

18. PRAWO osób z autyzmem do adekwatnej terapii i ochrony przed nadużywaniem i przedawkowaniem środków farmakologicznych;

19. PRAWO osób z autyzmem do uzyskiwania bezpośredniego bądź za pośrednictwem reprezentantów dotyczących ich informacji, w szczególności danych pochodzących z dokumentów i rejestrów medycznych psychologicznych, edukacyjnych i administracyjnych.

roku, z inicjatywy Porozumienia Autyzm Polska, którego członkiem jest także nasze stowarzyszenie, Sejm RP uchwalił Kartę Praw Osób z Autyzmem. Sejm RP jednogłośnie przyjął uchwałą Kartę Praw Osób z Autyzmem. Dwa dni wcześniej podczas obrad Sejmu wszystkie kluby poparły projekt Uchwały: Karta Praw Osób z Autyzmem jest to wierne, aczkolwiek dostosowane do polskich realiów tłumaczenie tekstu Karty Praw Osób z Autyzmem przyjętej przez Parlament Europejski w 1996 r. Historia prac nad uchwałą sięga poprzedniej – VI kadencji Sejmu, kiedy posłem wnioskodawcą był ś.p. Arkadiusz Rybicki, ówczesny przewodniczący Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu. Oto pełen tekst

 

 

Skontaktuj się z nami :

  

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu się
w Malborku
ul. Jagiellońska 79/82
82-200 Malbork


KRS: 0000005905

  

+48 881 305 254
spoamalbork@gmail.com

 nr konta : 58 1240 5400 1111 0010 7578 0882

Joomla Template - by Joomlage.com